Sekmadienio ir Šventadienio Šv. Raštas

Keturioliktas Eilinis Sekmadienis

Iš pranašo Zacharijo knygos                                   Zch 9, 9—10
 
Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra: štai pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunaikinsiu Efraimo kovos vežimus ir Jeruzalės žirgus; bus perlaužtas kariškas lankas. Jisai skelbs taiką tautoms, ir jo valdžia sieks nuo Jūros lig Jūros, nuo Eufrato ligi žemės pakraščių.
Atliepiamoji psalmė                                                                                                                                     Ps 144, 1—2. 8—9. 10—11. 13cd—14 (P.: plg. 1)
P. Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
 
Dieve, mano Valdove, aš tave šlovinsiu,
aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Noriu kasdien tave šlovint,
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. — P.
 
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. — P.
 
Dieve, tegu visi tvariniai tau dėkoja,
tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. — P.
 
Kas Dievo ištarta — tikra,
kas jo padaryta — tas šventa.
Klumpantį Viešpats prilaiko,
parpuolusiam padeda vėl atsistoti. — P.

Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams                                                                                                  Rom 8, 9. 11 —13
 
Broliai!
Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis —prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų — atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.
 
Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną — mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus — gyvensite.
 
Posmelis prieš evangeliją Plg- Mt 11, 25
P. Aleliuja. — Šlovė tau, Tėve,
                          dangaus ir žemės Viešpatie,
                          kad karalystės paslaptis
                          apreiškei mažutėliams. —
P. Aleliuja.
 
Evangelija pagal Matą                                                                                                                                                           Mt 11, 25—30
 
Anuo metu Jėzus bylojo:
,,Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnūs ir kam Sūnūs panorės apreikšti.
 
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jūs atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.